Skip to content

Privacyverklaring

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard

rolstoelbusheerhugowaard.nl

Postbus 55

1700 AB Heerhugowaard

06-11251077

Theo Kaarsemaker is de voorzitter van Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard. Hij is te bereiken via info@ rolstoelbusheerhugowaard.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer– E-mailadres
  • Adrresgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rolstoelbusheerhugowaard.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen, e-mailen of per post gegevens op te sturen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het afhandelen van jouw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief, postcard en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard) tussen zit. Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress als cms voor de website. De website is versleuteld middels een TLS/SSL certificaat. Toegang tot de site is alleen te verkrijgen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Alleen bevoegde gebruikers hebben toegang. Het mail programma wordt gebruikt is Outlook.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Personalia worden 7 jaar bewaard om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Adresgegevens worden 7 jaar bewaard  om de contactgeschiedenis terug te kunnen vinden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruikenGegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rolstoelbusheerhugowaard.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-pe rsoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Rolstoelbus Heerhugowaard neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@rolstoelbusheerhugowaard.nl.

Back To Top